วันที่บรรยาย เวลา 08.00 - 09.40 น. เวลา 09.50 - 11.30 น. เวลา 12.30 - 14.10 น. เวลา 14.20 - 16.00 น.
11 ม.ค.64
คลิกเพื่อเล่นวีดีโอ

อ.ดร.ถวัลย์  รุยาพร วิชา ว่าความ การถามพยานฯ
คลิกเพื่อเล่นวีดีโอ

อ.เรวัติ  ฉ่ำเฉลิม วิชา วิ.อาญา ภาค 1-2 
คลิกเพื่อเล่นวีดีโอ

อ.อรรถพล ใหญ่สว่าง วิชา สัมมนา วิ.อาญา
คลิกเพื่อเล่นวีดีโอ

อ.ธานี สิงหนาท วิชา วิ.อาญา ภาค 3-4
12 ม.ค.64
คลิกเพื่อเล่นวีดีโอ

อ.สมชาย จุลนิติ์ วิชา วิ.แพ่ง ภาค 4
คลิกเพื่อเล่นวีดีโอ

อ.จรัญ ภักดีธนากุล  วิชา พยานหลักฐาน ช่วง 1 
คลิกเพื่อเล่นวีดีโอ

อ.จรัญ ภักดีธนากุล  วิชา พยานหลักฐาน ช่วง 2
คลิกเพื่อเล่นวีดีโอ

อ.กนก  จุลมนต์  วิชา กฎหมายล้มละลาย
13 ม.ค.64
คลิกเพื่อเล่นวีดีโอ

อ.วิชา มหาคุณ วิชา กฎหมายล้มละลาย
คลิกเพื่อเล่นวีดีโอ

อ.ประเสริฐ เสียงสุทธิวงศ์ วิชา สัมมนา วิ.แพ่ง
คลิกเพื่อเล่นวีดีโอ

อ.ชัยยุทธ ศรีจำนงค์ วิชา วิ.แพ่ง ภาค 4
คลิกเพื่อเล่นวีดีโอ

อ.นพพร โพธิรังสิยากร วิชา วิ.แพ่ง ภาค 2
14 ม.ค.64
คลิกเพื่อเล่นวีดีโอ

อ.ธานิศ เกศวพิทักษ์ วิชา วิ.อาญา ภาค 1-2
คลิกเพื่อเล่นวีดีโอ

อ.เข็มชัย ชุติวงศ์ วิชา พยานหลักฐาน
คลิกเพื่อเล่นวีดีโอ

อ.แรงรณ ปริพนธ์พจนพิสุจน์ วิชา สิทธิมนุษยชนในกระบวนฯ
คลิกเพื่อเล่นวีดีโอ

อ.สุธาทิพย์ จุลมนต์ ทัศนชัยกุล วิชา ภาษาอังกฤษสำหรับนักกฎหมาย
15 ม.ค.64
คลิกเพื่อเล่นวีดีโอ

อ.ศิริชัย ศิริกุล วิชา วิ.แพ่ง ภาค 1
คลิกเพื่อเล่นวีดีโอ

อ.สมชาย พงษธา วิชา วิ.แพ่ง ภาค 2
คลิกเพื่อเล่นวีดีโอ

อ.สราวุธ เบญจกุล วิชา ระบบศาลและพระธรรมนูญศาลฯ
คลิกเพื่อเล่นวีดีโอ

อ.อรรถนิติ ดิษฐอำนาจ วิชา วิ.แพ่ง ภาค 3