วันที่บรรยาย เวลา 08.00 - 09.40 น. เวลา 09.50 - 11.30 น. เวลา 12.30 - 14.10 น. เวลา 14.20 - 16.00 น.
15 ก.พ.64
คลิกเพื่อเล่นวีดีโอ

อ.อโนชา ชีวิตโสภณ วิชา วิ.อาญา ภาค 1-2  ช่วง 1
คลิกเพื่อเล่นวีดีโอ

อ.อโนชา ชีวิตโสภณ วิชา วิ.อาญา ภาค 1-2  ช่วง 2
คลิกเพื่อเล่นวีดีโอ

อ.อรรถพล ใหญ่สว่าง วิชา สัมมนา วิ.อาญา
คลิกเพื่อเล่นวีดีโอ

อ.สัตยา อรุณธารี วิชา วิ.อาญา ภาค 1-2
16 ก.พ.64
คลิกเพื่อเล่นวีดีโอ

อ.สมชาย จุลนิติ์ วิชา วิ.แพ่ง ภาค 4
คลิกเพื่อเล่นวีดีโอ

อ.สมชัย ฑีฆาอุตมากร  วิชา วิ.แพ่ง ภาค 1 
คลิกเพื่อเล่นวีดีโอ

อ.จรัญ ภักดีธนากุล  วิชา พยานหลักฐาน
คลิกเพื่อเล่นวีดีโอ

อ.กนก  จุลมนต์  วิชา กฎหมายล้มละลาย
17 ก.พ.64
คลิกเพื่อเล่นวีดีโอ

อ.ชัยยุทธ ศรีจำนงค์ วิชา วิ.แพ่ง ภาค 4
คลิกเพื่อเล่นวีดีโอ

อ.ประเสริฐ เสียงสุทธิวงศ์ วิชา สัมมนา วิ.แพ่ง
คลิกเพื่อเล่นวีดีโอ

อ.เสฏฐา เธียรพิรากุล วิชา ภาษาอังกฤษสำหรับนักกฎหมาย
คลิกเพื่อเล่นวีดีโอ

อ.นพพร โพธิรังสิยากร วิชา วิ.แพ่ง ภาค 2
18 ก.พ.64
คลิกเพื่อเล่นวีดีโอ

อ.เข็มชัย ชุติวงศ์ วิชา พยานหลักฐาน ช่วง 1
คลิกเพื่อเล่นวีดีโอ

อ.เข็มชัย ชุติวงศ์ วิชา พยานหลักฐาน ช่วง 2

คลิกเพื่อเล่นวีดีโอ

อ.สบโชค สุขารมณ์ วิชา สิทธิมนุษยชนในกระบวนฯ
คลิกเพื่อเล่นวีดีโอ

อ.เอื้อน ขุนแก้ว วิชา กฎหมายล้มละลาย
19 ก.พ.64
คลิกเพื่อเล่นวีดีโอ

อ.ศิริชัย ศิริกุล วิชา วิ.แพ่ง ภาค 1
คลิกเพื่อเล่นวีดีโอ

อ.ทองธาร เหลืองเรืองรอง วิชา วิ.แพ่ง ภาค 2
คลิกเพื่อเล่นวีดีโอ

อ.อนันต์ ชุมวิสูตร วิชา ระบบศาลและพระธรรมนูญศาลฯ
คลิกเพื่อเล่นวีดีโอ

อ.อรรถนิติ ดิษฐอำนาจ วิชา วิ.แพ่ง ภาค 3