คลิกที่นี่เพื่อเข้าสู่ระบบใช้งานหน้า Loginหากจังหวัดใดต้องการปิดหรือเปิดศูนย์ฯใหม่เพิ่มเติมให้ติดต่อที่สำนักอบรมฯ โทร 028876834,028876839

หากมีปัญหาการเข้าใช้งานให้ติดต่อได้ที่ 028876801-9 ต่อ 402ปิดการบรรยายเนติบัณฑิต ภาค 2 สมัยที่ 70 สอบวันที่ 25 มีนาคม 2561 และวันที่ 1 เมษายน 2561